Retentie

Mensen leren elke dag, in verschillende contexten en levenssferen, dingen bij. Zo verwerven ze competenties die niet onmiddellijk zichtbaar zijn, omdat ze zijn aangeleerd in een minder formele omgeving (in tegenstelling tot de klassieke schoolbank of werkgerelateerde context).

Het is belangrijk dat je deze competenties herkent, benoemt en waardeert. Want inzicht in eigen talent, maakt mensen sterker en zet aan tot verdere persoonlijke groei.

 

Herkennen, benoemen en waarderen van competenties

Zodra de nieuwe medewerker is ingewerkt, is het belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan zijn (persoonlijke) groeipad. Dit doe je onder andere door:

Erkennen van competenties en talenten

Vlaanderen maakt momenteel de shift van klassieke opleidingsorganisaties naar opleidingen via werkplekleren en zoekt daarbij naar realistische, haalbare werkwijzen die passen binnen een EVC-beleid (Ervaringscertificaat). Zeker voor de kwetsbare groepen moeten op dit vlak nog stappen worden gezet. Voor hen is het valideren van competenties via werkplekleren belangrijk, omdat zij uit de boot vallen of door lage taalvaardigheid of anderstaligheid, moeilijk of niet kunnen communiceren.

Een aantal Europese landen, met Finland als referentieland, staat verder op het terrein van valideren van competenties via werkplekleren dan Vlaanderen. Bekijk hier hun visie en aanpak:

Wie de filmpjes opent in Internet Explorer, kan mogelijk hinder ondervinden tijdens het kijken. Gebruik dus best een andere browser.

 

Meerwaarde

  • Wie competenties herkent, benoemt en waardeert, vergroot de betrokkenheid en het engagement van de medewerker.
  • Verworven competenties zichtbaar maken, is de eerste stap naar een verdere sociale en formele erkenning van iemands talenten.
  • Zeker in het kader van flexibele loopbanen, vormt het valideren van competenties een belangrijke sluitsteen.